ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼

e7e1f7058

- ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

0.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਪੀ <0.05) ਨਾਲੋਂ ਜੈੱਟ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ।ਪੈੱਨ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਪੀ <0.05) ਨਾਲੋਂ ਜੈੱਟ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।ਜੇਟ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਪੀ <0.01) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈੱਨ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਰਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜੈਟ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜੈਟ ਇੰਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੱਠ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 4 ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਇੰਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਸੁਲਿਨ (ਨਿਯਮਿਤ ਇਨਸੁਲਿਨ) ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਐਨਾਲਾਗ (ਇਨਸੁਲਿਨ ਐਸਪਾਰਟ) ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ।ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਕਰਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਕੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜੈੱਟ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਇਨਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਐਸਪਾਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈੱਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (ਪੀ <0.05) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।0.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਪੀ <0.05) ਨਾਲੋਂ ਜੈੱਟ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ।ਪੈੱਨ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਪੀ <0.05) ਨਾਲੋਂ ਜੈੱਟ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।ਜੇਟ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਪੀ <0.01) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈੱਨ-ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਰਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜੈਟ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੂਈ-ਮੁਕਤ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸੂਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਅਪ੍ਰੈਲ-29-2022